Jiergong 22 // Nûmer 3 // Juny 2023

Publisearre op 8 juni 2023

Op elke strjitte wachtsje ik oant myn fuotstappen my byhelje. It libben komt op my oer as in tichtgroeide fiver dy’t my net langer wjerspegelet. Dit besef is like benearjend as licht. Ik drink fan it tsjuster en wurd sichtber.

(Carolina Pihelgas)

Oan dizze edysje wurken mei: 

tekst
Mirka Antolovic, Sannemaj Betten, Jacco de Boer, Tsjerk Bottema, Joana Duarte, Anne Graswinckel, Bert de Jong, Gerard Marcel de Jong, Martsje de Jong, Sybe Joostema, Johannes Keekstra, Bert Looper, Janna van der Meer, Tryntsje van der Steege, Ilona Peters, Carolina Pihelgas, Harry Prins, Mees van Rijswijk, Rymke Schuurmans, Marleen Stoelwinder, Eelco Venema, Linda Vermeere, Melissa van Voorst, Oeds Westerhof.
byld
Natalia Balanina, Jacob van Essen, Linus Harms, Omrop Fryslân, Aldwin van Krimpen, Ilona Peters, de keunstners fan Smoel: Wouter, Bjarne en Michaël.

haadredaksje
Amarins Geveke
 
einredaksje
Tialda Hoogeveen
 
redaksje
Arjan Hut, Bert de Jong, Raymond
Muller, Marleen Stoelwinder,
Eelco Venema.
Adfys fan Jaleesa Schiphorst.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]