Jiergong 21 // nûmer 2 // april 2022

Publisearre op 27 februari 2022

Haadredakteur
Amarins Geveke
Einredakteur
Tialda Hoogeveen
Oan dizze edysje wurken mei:
Redaksje
Anne Graswinckel, Inge Hekman, Kate Schlingemann
Tekst
Erik Betten, Jacco de Boer, Tsjerk Bottema, Nynke Brouwer, Larysa Denysenko, Lida Dijkstra, Irem Esinti, Martsje de Jong, Brecht Klazema fan it Drachtster Lyceum,  Janna van der Meer,  Ylja Meulman fan it Drachtster Lyceum, Dolf Verroen, Wessel de Vries, Ans Wallinga, bern fan Magister Alvinus yn Snits.
Byld
Jacob van Essen, Roel Luijten, Janna van der Meer, Tryntsje Nauta
Yllustraasjes
Bastiaan Brand, Anne Graswinckel, Linda de Haan, Yke Reeder, Babs Wijnstra
Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]