Jierabonnemint

In jierabonnemint op de Moanne kostet €45,00 jiers (bûtenlân €55,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. By in jierabonnemint geane jo akkoart mei in jierlikse ôfskriuwing fan de abonnemintskosten oant jo it abonnemint opsizze.

Persoanlike gegevens

Betellingsgegevens

Automatyske ôfskriuwing *