• 28 april 2015

    RYNK BOSMA -  It tafal fan reizgjen en fakânsjes bringt in minske betiden op oare plakken en dy oant dan ta ûnbekinde oarden kinne ferrassingen opleverje, je kinne moaie muzikale dingen hearre dy’t yn eigen omjouwing net sa gau te belústerjen binne. Dat is eins yn ien regel it ferhaal fan it ûntstean fan de Stichting Appassionata, sa seit Saakje Zijlstra. Muzyk dy’t faaks wol [...]