• 1 maart 2003

    MARITA DE JONG - Byldzjend keunstner Sjoerd de Vries hat oant en mei 11 maaie in tentoanstelling yn it Haags Gemeentemuseum. Yn de (twatalige) katalogus set keunstkritikus Rudy Hodel him del as in persoan dy’t op ’e siik is nei de wierheid yn himsels en dêrby oant grutte djipte daald is. Al syn portretten binne yntinse lânskippen fan de siel, dêr’t tearens en agresje in [...]