• 28 september 2017

    RYNK BOSMA -  Weidum In jier nei’t Janneke de Boer har debút makke mei Rôversguod wie it op snein 24 septimber yn Weidum tiid foar har twadde boek dat de namme Stikel meikrige. In printeboek geskikt foar de ûnderbou, proaza en poëzij dy’t mei yllustraasjes mei elkoar ferbûn wurde. Bepaald net oerstallich, sa sei Feikje Toering fan ûnderwiisorganisaasje De Gearhing, want der binne fierstente min [...]