• 6 september 2013

    Hjoed ferskynt yn de Moanne in bydrage fan Klaas van der Hoek oer de nominaasjes fan de Gysbert Japicx-priis 2013. De ôfrûne dagen alle dagen in diel fan dit spannende fúljeton online en hjoed it lêste diel.   KLAAS VAN DER HOEK -  Ik haw de dream yn en de skyn It oeuvre fan Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), ûntstien oer in tiidrek fan fjouwer desennia, hat gâns ûntjouwing [...]

  • 7 maart 2013

    JABIK VEENBAAS - Ontwikkelingen in het dichterschap van Tsjêbbe Hettinga.   Dit artikel ferskynde foar it earst yn april 2001 yn Trotwaer en waard letter bewurke foar it winternûmer fan De Tweede Ronde, 2002. I. Het verinnerlijkte landschap De vernuftige, exuberante expressionist Tsjêbbe Hettinga zoals we die vandaag de dag kennen, beleefde eigenlijk zijn beslissende debuut in de verzen ‘Ljocht út en troch’[ ‘Licht nu en [...]