• 31 oktober 2013

    THEO KUIPERS -  Bestjoerders fan keatsferienings wurde somtiden in bytsje wyt om 'e kop as der in merkeljier op komst is. Want jubilea betsjutte ekstra wurk en grutte finansjele útjeften foar de min of mear ferplichte festiviteiten. Der moat in oansprekkende keatspartij organisearre wurde, reunykeatserij, aktiviteiten foar de jeugd, in bysûndere feestjûn en fansels in jubileumboek. Guon bestjoerders sjogge der, mei it weromrinnend tal frijwilligers [...]