• 21 april 2013

    Op snein 21 april sil it ynternasjonale Sander Baan Quartet, ûnder lieding fan de Nederlânske saksofoanist Sander Baan, optrede yn it museumkafee fan Museum Belvédère. De midje begjint om 17.00 oere. Tagongspriis is €10,00 en freonen fan it museum betelje €7,50. Oanmelde by Museum Belvédère fia 0513-644999 of mail nei info@museumbelvedere.nl.