• 1 mei 2006

    HARMEN WIND - 1. Titel Ritueel. Wat ropt de titel fan de nijste bondel fan Piter Boersma op? Neist fêstleine en foarskreaune aktiviteiten om (hichtepunten yn) it libben te oarderjen, sin te jaan en behearskber te hâlden, betsjut it: it fêste patroan fan ien syn dwaan en litten. Der sit dus in spanning yn tusken it boppe-persoanlike (de kultureel-religieuze foarskriften) en it persoanlike (de deistige gewoantefoarming). De [...]