• 8 april 2019

    MAAIKE ANDRINGA EN RIANNE BLOKZIJL -  ‘Ik sil my de burd skeare.’ Giet dy de grize oer de grouwe by it lêzen fan dy sin? Dan bist fêst âlder as fjirtich, is it net? At de sin der neffens dy op troch kin, dan kin it hast net misse of bist jonger. Ek soest berne wêze kinne yn de santjinde of achttjinde iuw, mar om’t [...]