• 11 april 2012

    Ferline jier april stapte skriuwer Pyt Jon Sikkema op de fyts nei Rome om te sjen hoe fier't er komme soe. Om 't er heal maaie werom wêze moast yn Nederlân, wie Avignon syn einstasjon. Dit jier sil er de twadde helte dwaan. Hy hâldt foar de Moanne in deiboek by. Daylight come and me wanna go home De weromreis yn 2011. Fleanen fyn ik [...]