• 8 april 2014

    NIENKE JET DE VRIES -  Flarden, raffels fan lang ferlyn en fan oaren Klaas Rusticus (1942) is gjin bekende namme yn de Fryske literatuer. Hy is wol tige bekend as regisseur yn de teater-, film- en tillevyzjewrâld. De âld-Snitser hat in soad produksjes op syn namme stean, yn Nederlân benammen foar de NCRV. Letter wurke hy yn it bûtenlân, û.o. yn Tsjechië en East- en [...]