• 22 augustus 2014

    EELTSJE HETTINGA -  Ofrûne simmer waard er by in op safe gokkend Poetry International yn Rotterdam bûten de doar holden: de Deensk-Palestijnske dichter Yahya Hassan (19), de angry young man fan de Deenske poëzij. 'Vind je hem zo goed dan,' sei in knap earmhertige en bornearde Bas Kwakman, direkteur van 'Poetry', oer dy ôfwizing. Yn syn spraakmeitsjende debútbondel Gedichte (2013) jout Hassan yn in lange [...]