• 2 september 2015

    GERBEN DE VRIES -  Wa't oan de âlde Friezen tinkt, tinkt miskien oan in ôfskieding fan de Doopsgesinden of oan it folksliet fan dr. Eeltsje Halbertsma. Noch fierder yn de tiid werom kin tocht wurde oan de 'ferocious Frisian fighters' út de Midsiuwen. Of, noch fierder yn it ferline, oan de minsken dy't stadich de earste terpen opsmieten. Fjochters en bouwers dus. Dêr tuskenyn, yn [...]