• 16 december 2016

    WILLEM WINTERS - Sosjologen neame it arbeiderskultuer - merke, lieten [meisjongers], [platte] taal - ensafhinne. Philip Snijder is gjin sosjolooch, mar skriuwer. Syn roman 'Zondagsgeld' giet oer it libben op Bickerseilân, in buert yn Amsterdam, it is in tige sletten mienskip mei in eigen kultuer. De haadpersoan, in jonge fan 11 jier besjocht de ferhâldingen op Bickerseilân, dêr't er him net thús fielt. Oarsaak is it ûnderwiis [...]