• 1 december 2016

  ERNST BRUINSMA -  Guon fan ús miene dat 2018 wichtich is omdat Ljouwert dan Kulturele Haadstêd is. Mar mogelik komt der noch in feestje oan want 2018 soe ek wolris it jier fan Hidde Dirks Kat wurde kinne. Wa seinen jo? Yn 1818 ferskynde in fassinearjend deiboek oer de skipsreis fan de Amelanner Hidde Dirks Kat nei Groenland. De titel wie: Dagboek eener reize ter [...]

 • 6 april 2016

  De Afûk en Tresoar noadigje jo fan herte út foar in middei mei literatuer, keunst en muzyk op snein 17 april, 14.00 oere yn de âlde suvelfabryk fan Marrum. Oanlieding foar dizze feestlike middei binne de residencies fan twa Ierske keunstners yn Fryslân. Beide keunstners, in skriuwer en in byldzjend keunstner, wurkje de kommende wiken yn Fryslân en dogge ûndersyk nei de Fryske taal en [...]

 • 30 oktober 2015

  DIRK VAN GINKEL -  Vorig jaar liet de plots brodeloos geworden dichter Peter van Lier zich zes weken lang insluiten te midden van 150 kunstwerken bij NOK 6 in Beetsterzwaag. Zijn doel was: achterhalen of de beeldende kunst hem iets te bieden had in tijden van economische en emotionele tegenspoed: troost, inzicht, inspiratie ... Hij schreef er een boekje over: ‘De voedselbank’. In 2014 zag [...]

 • 10 juli 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Dichter Peter van Lier was zes weken lang part time ‘poet in residence’ bij NOK 6 in Beetsterzwaag, waar 25 kunstenaars uit Groningen en Friesland exposeerden. Door het wegvallen van diverse publicatiemogelijkheden zag Van Lier zich bedreigd in zijn bestaan als dichter. Het doel met zijn verblijf bij NOK was te achterhalen of de beeldende kunst hem iets te bieden had [...]