• 6 maart 2017

    JOSSE DE HAAN -  Marten Hepkes Bakker revisited troch Abe de Vries. In negearre dichter, 1848-1927.   Dat ik yn myn bêste jierren ’t sied strui yn in drege grûn, wêrút rike fruchten dije op myn lette libbensjûn. Dat dy fruchten duorje kinne, elts se plôket, elts se priuwt – dat de swietens fan dy fruchten jimmer yn wurdearrring bliuwt. (út: Hjerst, 1879)                                  Oan myn [...]