• 11 juni 2015

    MARRE SLOOTS -  It is 1947 as de fiskersfamylje Koudenburg, - heit, mem en de fjouwer soannen Binke, Jelle, Nutte en Edom - fanút Peazens-Moddergat ôfset nei it ûnbekinde Kanada. Heit, kjel makke troch kranteberjochten oer oprukkende Russen en de tanimmende ekonomyske malêze, hat in gouden takomst foar eagen as fisker oan de rike kusten fan Newfoundland. Wat folget is in ferhaal fol teloarstellings en [...]