• 2 juni 2016

    RYNK BOSMA -  De taskôger fan it iepenloftspul 'Koaning op sokken' yn Sint Anne wurdt yn it begjin fuort al op de ferkearde foet setten. It is op syn Bildts, de minsken dy’t it spul stâl jaan sille, komme byinoar om troch te praten hoe’t it allegearre rinne moat. De plechtichheid fan in toanielstik of in opfiering yn de iepen loft wurdt dêrtroch fuort fan [...]

  • 27 oktober 2014

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma ôfrûne sneon yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslan, fanút kafee De Bak yn Ljouwert:   - De tsien fan Martens Afke troch Dick Matena. Nei it boek fan Nynke fan Hichtum. Utjouwerij Personalia, Leens 2014. - Arjen Mulder, Wat is leven? Queeste van een bioloog. De Arbeiderspers, Utrecht-Amsterdam-Antwerpen, 2014. - Ian McEwan, De kinderwet. [...]