• 20 mei 2014

    Ik ben op zoek naar een plek waar een natuurlijke stroming is en waar deze 'uit' en 'aan'gezet kan worden zoals bij een gemaal. Het lijkt mij mooi dat het niet altijd zichtbaar is maar zodra het gaat stromen de E zichtbaar wordt.          

  • 13 april 2014

    Mijn plan is om door stroming te creëren en te onderbreken de letter ‘e’ te vormen in het water.    

  • 19 maart 2014

    De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de kwaliteit fan de ideeën. De 26 selektearre keunstners binne de kommende moannen fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan [...]