• 1 april 2006

    HARMEN WIND - 1. Twa kanten Oan ien kant is de debútbondel fan Mindert de Wit fan dizze tiid. De gedichten ha te krijen mei de de dichter sels, of better: syn lyryske ik. It giet om persoanlike ûnderfinings: de dichter wurdt wekker, de dichter rydt yn ’e auto, de dichter besûpt him, de dichter is iensum, de dichter wachtet. Hy lit de lêzer oer [...]