• 29 januari 2016

    HENK WOLF -  Begjin april ferline jier haw ik in slim ûngemak hân. Der is my in merkel yn it gesicht flein, dwars troch it rút fan 'e auto hinne. Ik haw in wike yn it sikehûs lein en koe de earste pear moanne net lêze. Yn dy tiid wie ik oanwiisd op harkboeken. Freonen, kollega's en sels ûnbekenden ha my harkboeken jûn of liend. [...]