• 5 februari 2016

    WILCO BERGA -  Neerlands hoop in bange dagen. Al sûnt harren earste foarstellings wie ik in grutte fan. En dat bleau ik letter ek fan Freek de Jonge solo. In boek fan Hella, Freek syn frou, wie ik ynearsten skeptysk oer. Sy fersoarge fan ’t begjin oan by de optredens fan Bram en Freek ljocht, lûd, kostúms en dekor. Freek hat troch de jierren hinne [...]