• 6 december 2013

    GERBEN DE VRIES -  Yn 1918 wist minister Cornelis Lely de Zuiderzeewet troch it parlemint te loadsjen. It haaddoel wie de ferkoarting fan de hûnderten kilometers kustline fan de Sudersee troch it oanlizzen fan in ôfslútdyk. Al yn 1891 hie Lely, doe yn syn funksje as ynsjeneur, oanjûn wêr't dizze dyk it bêste lizze koe en tweintich jier letter koe der mei begûn wurde. De [...]