• 26 juni 2015

    FREDDY SCHELTEMA & PAUL DE BRUIN -  Eltse skriuwer hat in plakje. In spesjaal plakje dêr’t hy of sy rêst en ynspiraasje fynt. Dat kin wêze yn de frije natuer, oan de rûne tafel yn it kafee of thús yn de tún. Wy gongen op besite by Hidde Boersma, skriuwer fan de boeken 'Fol túch de mist yn' en 'De gewoanste man', en fregen him [...]