• 24 mei 2013

    ARJAN HUT -  Nynke Laverman sjongt en werpt har op as hoedster en noedster fan it poetysk befleine liet. Sy sjocht dy oan - nee, stoarret dwers troch dy hinne! - mei iisblauwe eagen, har antlit omwuolle mei in kreaasje fan filtfirtuoas Claudy Jongstra. De Fryske taal klinkt sa't allinne de Fryske taal klinke kin: sjongsumer as oare tongen, op weagen fan kopketûmeljende ien, twa, [...]