• 1 september 2009

    ANTINE ZIJLSTRA -  ‘De minske is minder as in mol’ Dat seit Keimpe Jakkeles - alias de duvel - yn ‘Heksershol’, de nije foarstelling fan Sult neidat er by de poat naam is troch syn maat Gosse Knop. Sjoerd Bottema bewurke it folksferhaal fan Joast Hiddes Halbertsma foar toaniel. De foarstelling spilet op de heasolder fan in buorkerij by Molkwar, it plak dêr ’t it [...]