• 21 december 2011

    Doch watst dwaan moatst, al witst net hoe Yn It geheim fan de Kânselier wurdst meiskuord yn de wrâld fan sjittinten, messegoaiers, meunsterhûnen, kokhalzjende skiep, ûntploffende kanonnen, hookstrooks opdûkende plysjemannen, en in mem en in soan.. .en in famke...en in heit (mar dy is der net). Special guest! Piter Wilkens as Bline Arend, de sjongende cowboy. It begjint allegear sa rêstich. Keimpe en syn bêste [...]

  • 1 december 2011

    MARIEKE VINCKERS - It nijste teaterstik dat er foar Tryater makket, giet oer it sykjen fan Keimpe. Syn heit ferdwûn lang lyn samar ynienen. Op in dei stiet der in famke by him foar de doar, dat him fertelt wêr’t syn heit is. Der ûntrôlet him in wûnderbaarlik aventoer. In ferhaal dat stadichoan ûntstiet yn it brein fan skriptskriuwer/komponist Peter Sijbenga en regisseur Bram de [...]