• 16 mei 2018

    RYNK BOSMA - In bern dat neist syn mem yn it hege gers nei de wolken yn de loft sjocht en beneamt wat hy yn de foarmen fan dy moaie wolken sjocht. En dan: ‘Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek’ sa’t Martinus Nijhoff (1894-1953) dat ea opskreau yn syn gedicht De Wolken. It is gjin tafal dat dichter Wiebe Dooper dit it alderbêste fynt [...]