• 15 juni 2016

    RYNK BOSMA -  Minsken dy’t fan Dokkum ôf Oentsjerk geregeldwei binnenride sil it net ûntkomme, dat byld fan dy frou mei harp op in ferheging op it snijpunt tusken de Lauwersmarwei en de Rengerswei. Rom fjouwer meter fyftich heech, de betonnen sokkel meirekkene. De muze mei de harp dy’t de himel en de ierde meielkoar ferbynt, sa leit keunstner Oene van der Veen út. "Ik [...]