• 4 september 2013

    No freed ferskynt yn de Moanne in bydrage fan Klaas van der Hoek oer de nominaasjes fan de Gysbert Japicx-priis 2013. Wa’t sa lang net wachtsje kin, kin fan hjoed ôf oan alle dagen in diel fan dit spannende fúljeton online folgje. Hjir diel twa.   KLAAS VAN DER HOEK -  Ferlerne tiid dy’t ik fergetten wie As der fan de nominearre bondels ien by ferskinen goed [...]