• 21 juli 2016

    BAUKJE ZIJLSTRA -  De sinne hie de hiele dei stien te baarnen op de gielstiennen muorre om de kwekerij dy’t âlde fruitrassen nij libben ynblies. Nei in rûnlieding joech ik my del op in terras mei izeren taffeltsjes en stuoltsjes fan it type sjocht der stylfol út mar sit foar gjin meter. Ik rikte nei it glês dat foar my stie, beslein troch it iiskâlde [...]