• 25 juni 2014

    TAMARA SCHOPPERT -  Ik betrape my derop dat ik hieltyd wer tocht oan in sin út in 'Ikje', in ynstjoerde kollum út de NRC. Krekt sa’t in tuskensin út in gesprek, in hast sydlings makke opmerking my soms lang dwaande hâlde kin en fan mear betsjutting blykt te wêzen as it eigenlike ûnderwerp fan it gesprek. De skriuwer fan dat 'Ikje' nimt diel, mei syn gesin, oan [...]