• Henk Wolf

    9 januari 2017

    ARJAN HUT -  Peaske, 2015. Henk Wolf rydt in eintsje om yn syn klassike jeep. Dan knalt der wat troch it rút en yn syn each. In merkel. De dosint taalkunde en Frysk skreau in boek oer wat er doe allegear barde, Een meerkoet in mijn oog. In typysk Wolveriaansk boek, fol (swarte) humor en taalgrappen, mar: yn it Nederlânsk diskear. 'Ik ha lang twivele [...]