• 1 december 2011

    MARIEKE VINCKERS - It nijste teaterstik dat er foar Tryater makket, giet oer it sykjen fan Keimpe. Syn heit ferdwûn lang lyn samar ynienen. Op in dei stiet der in famke by him foar de doar, dat him fertelt wêr’t syn heit is. Der ûntrôlet him in wûnderbaarlik aventoer. In ferhaal dat stadichoan ûntstiet yn it brein fan skriptskriuwer/komponist Peter Sijbenga en regisseur Bram de [...]