• 5 mei 2015

    MONIQUE FLINKER -  De leden fan The Northern European Jazz Orchestra trede hjoed (5 maaie) yn de fuotspoaren fan The Snake Charmers, in band oprjochte yn 1942 troch Hans de Jong fan De Gordyk. De jonges - of eins manlju, want se wienen begjin tweintich yn dy tiid - spilen mei de befrijding foar de Kanadezen troch de hiele provinsje. Mar it wie mear as in [...]