• Maria Louise van Hessen Kassel – Marijke muoi – lit de ierdappel priuwe op it Prinssessehof te Ljouwert, omstrings 1742

    6 november 2023

    It projekt: De Keunstmjittige Ierdappel? fan Frysk en Frij is in projekt dat de feroaringen oangeande de ierdappel sichtber meitsje wol, en minsken ta tinken sette wol oer de feredeling, maakbaarheid en sa fierder hinne. Dit petear ferrint ûnder mear troch in sammelbondel yn ferskate streektalen út te bringen en wurkwinkels teäter en poëzy op basisskoallen te jaan. Trije jonge kreativen (Doutsen van Gosliga, Eelke Veltman [...]