• 23 maart 2016

    GERBEN DE VRIES - Der hat in tiid west dat arsjitekten gjin keunstners wiene, mar gewoanwei ambachtslju. It eigenaardige is dat harren wurken - fansels ek kleurd troch it patina fan de tiid - gauris in mear keunstsinnige oanblik jowe as de gebouwen fan hjoeddeistige professionele arsjitekten. Mei oare wurden, in giele broek of in designersbril en de freonskip mei in wethâlder yn in middelgrutte [...]