• 1 september 2003

    HARMEN WIND -   BESIKING   In beam draacht mear as er opnimt. Sa kin, wylst er al kroant ûnder syn eigen leaf, in kloft protters op him delstrike. Swart fan libben hâldt er himsels oerein om, as de besiking him tjirgjend ôfjûn hat, oerfallen te wurden troch iensumens en stillens.   En sa kin, wylst er him ôffreget, wêrom’t yn syn grien gjin hôfdo [...]