• 1 maart 2010

    GEART VAN DER MEAR - ‘Frysk’ skriuwer yn Amearika: ‘An oversized Frisian hypotenuse’1 Doe’t sa om âld en nij fan 2008 hinne myn frou mij frege oft ik noch in aardich Frysk boek te lêzen hie, tocht ik: lit har mar Dit is it jier lêze fan Frederick Manfred (foar De Fryske Bibleteek as nr. 109 yn twa dielen ferskynd bij Laverman). Dat boek hie [...]