• Foto: Linus Harms

    1 oktober 2010

    MARITA DE JONG  - (foto: Linus Harms) Iconen die de tand des tijds kunnen doorstaan Corbino (ps. Maarten Corbijn van Willenswaard, Strijen 1959), broer fan Anton, is al tritich jier fotograaf. Hy is frege foto’s te meitsjen fan bern fan Tjallingahiem. Der ferskynt in boek en op 17 oktober wurdt in tentoanstelling fan syn foto’s iepene yn it Jopie Huisman museum yn Warkum, it museum fan [...]