Stypje de Moanne

De Moanne is my leaf en dêrom fyn ik it wichtich dat De Moanne har wurk as breed poadium oer kultuer en de keunsten dwaan bliuwe kin.

Ik stypje de Moanne en jou *
In bedrach fan *

Hjirnei krijst in email mei de betellingsformaasje om ús platfoarm te stipjen.