Meiskriuwe oan ‘de Moanne’?

Wolsto in bydrage leverje oan de Moanne online of op papier? Dat kin! de Moanne is altyd op syk nei minsken dy’t goed skriuwe kinne en skerp tinke. Skriuwsto graach oer byldzjende keunst? Wolsto wat kwyt oer in boek datst krekt lêzen hast? Wolst in resinsje skriuwe oer in optreden datst koartlyn sjoen hast? Of wolst in bydrage leverje yn de foarm fan in fideo of in gedicht? Fertel it ús en stjoer dyn bydrage nei: reaksje@demoanne.nl.

Soesto foar ús skriuwe wolle, mar hast ferlet fan in konkrete opdracht? Dat kin ek. Lit ús witte hokker fan de tema’s dy’t ûnder de Moanne falle, binnen dyn ynteressegebiet falle en wy komme der grif út.

de Moanne wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. de Moanne wol sjen litte wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. Op it web, op papier en fia ‘live’-moetingen.

Wy hoopje fan dy te hearren!

de redaksje

 

 

Comments
Ien reaksje oan “Meiskriuwe oan ‘de Moanne’?”
 1. Willem Riemersma schreef:

  Achte redaksje,

  Ik soe wol wolle en ha ek wol wat beskieden ideeën.
  Mar Knilles van der Wal sil ’t wol net lije wolle.
  Hy is as webmaster benaud foar konkurrinsje fan in gewoan skoalmaster.
  Dat hat bliken dien. Hat my sûnder boeh of bah fan Ensfh. skrast.
  Dangele op 22 desimber op it Saailân by “Sis tsiis” al in pear kear om my hinne.
  En hifke en taksearre wat. De mûle stil, mar de fraach foar in bline te lêzen yn syn eagen: binne jo no Willem Riemersma?
  As jo tasizze kinne dat ik fan dat masterke gjin lêst wer ha, wol ‘k my beskiber stelle.
  En sjogge jo mar oft it wat de muoite wurdich is en der wat op troch kin.
  It sil him dan net oan myn taalgebrûk lizze, want ik hâld net sa fan smoarch taal.

  Mei ik fan jo hearre? As dit stikje yn genede oanomme wurde kin, alteast? Want it giet hjir fanselsnet om sa mar wat en net om de earsten de bêsten, dat ha’k wol foar ’t ferstân. In prostraasje moatte jo lykwols net fan my ferlangje, want dat past in Fries dy ’t stribbet nei oprjochtens net. Mar op ien knibbel, dat kin hinne bruie, want barde ea ek by de ridderslach. Twa miggen yn ien klap. Want sil ik jo tsjinje en krij ik in lapke skriuwersgrûn fan jo te lien.

  Willem Riemersma

Reagearje

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organisearret 'live'-moetingen.