Ynhâld nûmer 5

Publisearre op 16 september 2014

De lêzende mins, Hanny Palmen
Redaksjoneel
Ynhâldsopjefte
Bert Wagendorp, Bond
Karen Bies, Eagle
Bert de Jong, Mienskip hat belang by in bataljon sjoernalisten
Ineke Rienks, Judith Spijksma en Kie Ellens, It trochjoulûk tusken museum en publyk
Portfolio, Jenny Boot
Richard de Boer, Justerland: it earste Aldfryske temapark
Elske Schotanus, Tjibbe Hooghiemstra, Sandy Island as it idee dat syn besteansrjocht krijt
It bêste fan de Moanne.nl
Ate Grypstra, Dick Matena, Idolen kunnen beter op afstand blijven
Huub Mous, Vijftig jaar op zoek naar betovering, herinneringen aan Sies Bleeker
Froukje Sijtsma, Restaurator Randolph Algera, Master yn it skildersambacht én yn de klassike keunst
Sjoerd Bottema, In feestje foar de lêzer
Simon Oosting, Hoe’t de boer in dichter waard
Freya Zandstra, Pareltsjebrij foar in ferhaal
Nynke van der Zee, Hans Eijsink, Gregoriaanske kleastersang yn Drachten
Ale S. Zandbergen, En it behang wie grof beblomme
Marrit de Schiffart, Jan-Dirk van Ravesteijn lit Ljouwert pronkje
Tamara Schoppert, Mislearre

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]