• 13 februari 2013

    SITO WIJNGAARDEN -  Sûnt koart is Vine, in gratis app om koarte filmkes te meitsjen en te dielen fia Twitter ien fan de meast populêre app’s dy’tst op dit stuit op dyn smartphone brûke kinst. Vine is in app wêrmei't de brûker koarte filmkes fan maksimaal 6 sekonden meitsje kin. De app komt fan de makkers fan Twitter, mar liket kwa byldferhâlding mear op Instagram. [...]