• 25 april 2016

    R.R. VAN DER LEEST -    gjinien hoecht in portret fan my te meitsjen dat doch ik sels as ik my foar de spegel skear heal it gesicht ynsjipje en wat mear mei de finger in streek oer de lippen en gatten wêr't de noasters sitte dan doch ik fan de gekke brike bekken trekke de tonge útstekke de earen útrekke se kinne allegear ferrekke [...]