• 17 september 2011

    Yn in unyk gearwurkingsprojekt besteegje Museum Martena en it Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar oandacht oan de Universiteit fan Frjentsjer. Op snein 18 septimber iepenet yn Museum Martena en Tresoar de útstalling De Academia van Vrieslant Universiteit fan Frjentsjer 1585-1811-2011 Yn Museum Martena binne foar it earst yn twahûndert jier alle portretten fan professoaren tagelyk te sjen. Dêrnjonken is der in útstalling oer it studintelibben [...]

  • 18 december 2007

    GOFFE JENSMA -  Foar wa’t graach oer de ieuwen hinne weromsjocht om it ferline oan it hjoed ôf te mjitten sil it in teloarstelling wêze, want wat stelde it allegear foar, dy universiteit fan Fryslân te Frjentsjer? Fêstige yn in lyts stedsje – mei syn 3623 ynwenners (yn 1689) hie Frjentsjer winliken mear de skaal fan in doarp – foel de universiteit getalsmjittich folslein yn [...]