• 1 juli 2011

    MARRIT DE SCHIFFART - (foto: Linus Harms) Frjemde dingen binne him net frjemd. Sterker noch, Kees Botman bliuwt it leafst fier fan it bewende paad. Tegearre mei Pieter Stellingwerf is er eigener fan BUOG, Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen. In teaterorganisaasje dy’t - sa’t se sels sizze - barst fan de ideeën. Ideeën dy’t liede ta ûngewoane gebeurtenissen. No’t Botman ein septimber 50 jier [...]

  • foto: Linus Harms

    1 juni 2008

    KAREN BIES - It hat even duorre foardat se har fûn hiene by Tryater, de nije artistyk lieder. Ira Judkovskaja (Moskou, 1975) wie lanlik al bekend troch har wurk by û.o. Orkater, Het Toneel Speelt, it NNT en it Oerolfestival. Mei har giet Tryater in nije wei yn. Mar: ‘Ik ben tegen revoluties, of dat nou komt door mijn achtergrond of niet. Ik ben naar [...]