• 17 december 2018

    TSJOMME DIJKSTRA - ‘Te plak’. Binne je oan de ein fan in reis op it einpunt oankommen dan is dat wat je faak sizze. Dan binne je te plak. Dat is net itselde as thúskomme. Ek yn in frjemd lân, tusken ûnbekende minsken, dêr’t je nea earder west hawwe, kinne je ommers dochs ‘te plak’ wêze, bygelyks as je op je fakânsjebestimming belâne binne.   [...]